top of page

TRACKING Numbers
6069- 6139
B083-B095
K2-K30

T112-T135

 

TRACKING Numbers (FEB 1 -Feb 18, 2024)
5846 - 5925
T048-T080
403-405

B064-B082
K770-K779

 

TRACKING Numbers 
5926 - 6067
T081-T105
406-420

 

จากเหตุการณ์ที่กลุ่มฮูตีโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดง ทำให้เส้นทางการเดินเรือของลานนาต้องเปลี่ยน

Shipment ครั้งนี้ จะถึงท่าเรือที่ไทยสิ้นเดือนมกราคม 2567 ครับ
 
ทางลานนา ขออภัยในความล่าช้า จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยครับ 

*Some Tracking numbers May be Excluded and will be included in the next shipment


new LOADIND CONTAINER
COMING SOON

bottom of page