top of page

            Since our founding, Lanna Shipping Corp. has been known for quality services, exceptional efficiency and the highest level of professionalism. No matter what service you’re looking for, we guarantee to not only meet, but exceed your expectations and ensure your full satisfaction.

 

          Our team is up for every job, managing projects with the skill and experience our clients have come to expect. Please get in touch to learn more about our team, our company or for details about the services we provide. We can service you no matter the size. From personal belonging boxes and whole house moving(up to 20' or 40' containers). From any of the states you are in. Items will be delivered straight to your front door throughout all provinces in Thailand.

 

As lanna's promise, we ensure all our clients that our services of your shipment will provide customs clearance to make it easier and be less of a hassle for you! deliveries will go to your place of destination.

   

     In Thailand, we have our own warehouse in Bangkok and we can clear customs . We'll do everything for you worry-free. for personal belongings, there is a regulation for tax- exempt and duty-free import duty. Please consult us before proceeding with your shipment to prepare documents. Call us anytime.

    In laos, we have our own warehouse in Vientiane and we can clear

all customs through as well.

     

           บริษัท ลานนา ชิปปิ้ง คอร์ป เป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจเรื่องการส่งของทางเรือ จาก New York, Boston, Virginia, Maryland, Pittsburgh, Philadelphia, Florida, Chicago, Texas และรัฐทั่วไปในอเมริกา กลับไทยและสปป.ลาว เรามีโกดังที่เวียงจันทร์ เป็นของเราเองที่รับสิ้นค้าจากประเทศไทยและอเมริกา  ทั้งของใช้ส่วนตัว ของใช้ในบ้าน รถยนต์,รถมอเตอร์ไซด์ เรือเฟอร์นิเจอร์ หรือสิ้นค้าทั่วไป เราดำเนินกิจการด้านนี้ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 รวมเป็นเวลากว่าสี่สิบปีแล้ว เราดำเนินการตามกฎหมาย การค้าและการขนส่งของรัฐบาลอเมริกาอย่างถูกต้อง ถ้าคุณมีความต้องการส่งของกลับไทยหรือสปป.ลาว จะมากหรือน้อย กล่องเดียวหรือหลายๆกล่องก็ได้ หากเป็นการย้ายกลับต้องการขนทั้งหมดในบ้าน เราสามาถเอาตู้ "Contaianer 20'-40"เราสามารถนำมาที่บ้านท่านได้ ทั่วทุกรัฐในอเมริกา ราคาจะมากน้อย อาจขึ้อยู่กับระยะทางจากการนำตู้เรือมายังบ้านท่าน และที่ปลายทางก็มีส่วนเถูกและแพง ขึ้นอยู่ว่าจะให้นำตู้ไปส่งยังจังหวัดไหนถ้าไกลค่าบริการจะมากกว่าที่อยู่ใกล้ท่าเรือเช่นกัน การส่งของกลับเมืองไทยแล้วคุณจะรู้ว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด เราสามารถประเมินค่าใช้จ่าย และส่งได้อย่างรวดเร็วตรงต่อเวลา ราคาประหยัด และซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเสมอมา จากบ้านท่านในอเมริกา ถึงบ้านในเมืองไทย  สามารถพิสูจน์ได้จากระยะเวลาดำเนินการธุรกิจของเรา เราจะคำนึงถึงราคาที่ส่ง พัสดุที่บรรจุหีบห่อ การทำลังไม้บรรจุสินค้า เพื่อความปลอดภัยของของที่ส่งไปค้าขายหรือนำไปใช้ในครัวเรือน และเวลาการขนส่งที่ตรงต่อเวลา ราคาย่อมเยา  คุณจะส่งเป็นแบบ แค่กล่องเดียว หรือหลายกล่อง เรามีบริการมารับถึงบ้านทั่วทุกรัฐในอเมริกา หรือถ้าย้ายกลับส่งเป็นตู้ขนาด 20-40 ฟุต เราก็มีบริการนำมารับถึงบ้านท่านเช่นเดียวกัน

           นอกจากนี้ถ้าคุณต้องการซื้อเครื่องไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเมืองไทยเราสามารถจัดหา ให้ได้ ในระบบไฟที่ใช้สำหรับเมืองไทยโดยตรง 220 volt 50HZ เช่น ตู้เย็น,เครื่องซักผ้า ทีวี เตาแก๊ส ฯลฯ ต้องการส่งของโทรไปปรึกษาเราได้ เรื่องมารับของ เรามีบริการมารับของถึงบ้านท่านทั่วไปทุกรัฐในอเมริกา และทั่วไปทุกที่ในเมืองไทย ก่อนส่งควรโทร ปรึกษาเรื่องกฎเกณฑ์ ข้อบังคับกฎหมาย กฎข้อบังคับเรื่องภาษีของกรมศุลกากรทั้งของ ไทยและอเมริกา เพราะมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อสะดวกในการทำพิธีการ ออกของ ทั้งที่เมืองไทยและที่อเมริกา ในกรณีจะนำของเข้าอเมริกาโทรปรึกษาเราได้ เรามีโกดังอยู่ที่ลาดกระบัง รับส่งกลับมายังอเมริกา ที่นิวยอร์กโกดังที่ Woodside.NY 11377 เรามีบริการออกให้จากท่าเรือในอเมริกา ส่งให้ถึงบ้านคุณทั่วทุกรัฐต่างๆ ในอเมริกา

        ถ้าเป็นการส่งรถยนต์หรือหรือสินค้าทั่วไป ไปเมืองไทยควรให้เวลาในการเตรียมการเรื่องเอกสารการกับศุลกากรอเมริกา ประมาณสองอาทิตย์ ไม่สามารถส่งได้ทันที่ต้องการ และควรโทรมาปรึกษาเรื่องกฎเกณ์ต่างที่ทางเมืองไทยกำหนดใว้ เพราะมีการเป็นแปลงอยู่เสมอทุกๆปี บริษัทลานนาชิปปิ้ง คอร์ป หวังว่าคงมีโอกาสได้รับใช้ในการส่งของของคุณหรือผู้ที่คุณรู้จัก จะส่งจากอเมริกาไปเมืองไทยหรือจากเมืองไทยมาอเมริกา เรายินดีรับใช้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอมาและมุงมั่นที่จะรักษาสิ่งนี้ใว้ ด้วยความจริงใจ และจะตอบแทนกลับให้กับชุมชนไทยในนิวยอร์ก และในอเมริกาตราบเท่าที่เรายังดำเนินกิจการอยู่ หวังว่าคงมีโอกาสได้รับ ใช้บริการคุณในครั้งนี้

Why us

Worry-Free Customs Clearance 

Warehouse locations in Thailand and Laos

LANNA White Glove handling

Reliable Door-To-Door Service

bottom of page