ตัดรอบทุกวันเสาร์กอน 5:00 เย็น

ใช้เวลา 10 วัน

AIR FREIGHT PRICE(ราคา)

WEIGHT(น้ำหนัก) 

              750 ฿ per kg

              850 ฿ per kg

51 kg + / 51 กิโลขึ้นไป

1 - 50 kg / 1- 50 กิโล

(718) 507-1400

©2020 by Lanna Shipping Corp.